Privacy­beleid

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring lees je hoe AIR omgaat met gegevens van organisaties en personen. We lichten toe waarom en hoe gegevens worden geregistreerd en gebruikt. Ook lichten we toe hoe je je eigen persoonsgegevens kunt inzien, laten wijzigen of verwijderen. AIR behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Je wordt geïnformeerd over substantiële wijzigingen in ons beleid.

Doelstelling AIR
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) heeft ten doel het versterken van een vitaal architectuurklimaat en het verbreden van het denken over en de aandacht voor nieuwe opgaven op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, vormgeving en stadsontwikkeling in (de regio) Rotterdam. AIR organiseert uiteenlopende publieksprogrammering en kennisuitwisseling. Voorbeelden hiervan zijn lezing- en debatprogramma’s; congressen, symposia, (internationale) bezoekersprogramma’s, prijsvragen, publieksevenementen, ontwerpstudio’s, workshops, ruimtelijke interventies, mediaproducties, online storytelling. Ook adviseert AIR over architectuurbeleid en werkt als intermediair tussen ontwerpers, opdracht gevende partijen en andere stadmakers.

Met welk doel gebruikt AIR gegevens?
De gegevens van organisaties en personen die AIR gebruikt zijn gericht op het verwezenlijken van de doelen van de stichting. AIR nodigt uit tot het deelnemen aan activiteiten en informeert over activiteiten, nieuws en achtergronden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, vormgeving en stadsontwikkeling in (de regio) Rotterdam. AIR heeft een ANBI status en onderneemt geen commerciële activiteiten met gegevens over organisaties en personen.

Welke gegevens gebruikt AIR?
AIR gebruikt de naam en het e-mailadres van organisaties en/of personen die als deelnemer betrokken zijn bij de activiteiten van AIR en/of aangeven geïnformeerd te willen worden over activiteiten en achtergronden die verband houden met de doelstelling van AIR. Daarnaast gebruikt AIR, indien bij ons bekend, voor dezelfde doelen incidenteel ook gegevens over adres, woonplaats, telefoonnummer en/of sociale media account(s).

Waarvoor en hoe gebruikt AIR gegevens? En hoe verkrijgt AIR gegevens?
1. Voor het versturen van (nieuws)berichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen gerelateerd aan de activiteiten en de doelstellingen van AIR. Hiervoor gebruikt AIR een mailinglijst. Deze mailinglijst is samengesteld uit organisaties en personen die zich hiervoor aanmelden via de daarvoor bestemde link op de website van AIR.
2. Het eenmalig uitnodigen van organisaties en personen om onze (nieuws)berichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen te ontvangen. Hiervoor maken we gebruik van de gegevens van organisaties en personen die zich registreren voor onze eigen activiteiten en activiteiten die AIR samen met partners organiseert.
3. Om online ervaring van onze gebruikers en onze online diensten technisch te verbeteren. Daarvoor analyseert AIR hoe er wordt genavigeerd. We gebruiken hiervoor cookies op al onze websites. Gebruikers kunnen hier actief toestemming voor geven of deze toestemming ook weigeren. Cookies zijn kleine bestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze bestanden zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeurinstellingen. Eenmaal geaccepteerd zijn cookies te verwijderen van je apparaat, lees hiervoor bijvoorbeeld het advies van de consumentenbond.

Gegevensverwerking
Toegang tot en gebruik van de door AIR gebruikte gegevens is voorbehouden aan medewerkers van AIR en is onderhevig aan de eisen omtrent vertrouwelijkheid die samenhangen met dit dienstverband. Met organisaties en personen die werken in opdracht van of in samenwerking met AIR sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgt AIR in de gegevensverwerking door derden voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als geldt voor onze eigen medewerkers. AIR zal in alle andere situaties gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. AIR verstrekt geen gegevens aan derden zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de betrokkene.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering
Indien AIR je gegevens verwerkt of gebruikt, dan heb je recht op inzage, wijziging of verwijdering van deze gegevens. Via het contactformulier van AIR kun je een verzoek indienen o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. Afmelden kan via de link onderaan iedere nieuwsbrief en uitnodiging. AIR neemt de zorgvuldige omgang met en bescherming van gegevens serieus. We streven er met passende maatregelen naar om de kans op misbruik te minimaliseren. Mocht je vermoeden dat er iets misgaat met de gegevensverwerking van AIR? Of heb je andere vragen of opmerkingen? Neem dan via het contactformulier, per e-mail of telefonisch contact op met AIR. Wij zullen een verzoek altijd in behandeling nemen en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, antwoorden.

Meer informatie over privacy lees je via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.