Open Oproep

De inzendtermijn voor de Open Oproep Poort van Noord is gesloten.

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte is gelegd. Een historisch moment waar de stad Rotterdam door is ontstaan. Ter gelegenheid daarvan schrijft Stichting Plezierrivier de Rotte, in samenwerking met AIR en de partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam, een open oproep uit voor de Poort van Noord: Maak jij de Rotte weer zichtbaar?

De Poort van Noord is de plek waar de Rotte onder de Ring door stroomt. Het is de plek waar aan de ene kant Rotterdam begint en aan de andere kant het Landschapspark Rottemeren. Spoor- en weginfrastructuur domineren hier en maken De Rotte ondergeschikt als landschappelijk en van oorsprong verbindend element van stad naar ommeland.

De Rotte en het stroomgebied van de rivier vormen een uniek en diverse landschap. Wij zien de Poort van Noord als onderdeel van dat landschap. De Rotte moet op deze plek weer betekenis krijgen op de schaal van de mens en het tempo van de natuur. Tegelijkertijd levert de ontmoeting van de wereld van snelheid en die van traagheid de ingrediënten voor een verrassende en spannende plek.

Open oproep

Maak jij de Rotte weer zichtbaar? Stuur jouw idee in om de Poort van Noord positief op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties. Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen en activeren, de aantrekkelijkheid vergroten, gebruik uitlokken en een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze plek. Daarnaast zoekt het idee verbinding met (een onderdeel van) het Rotte-landschap.

Het idee moet realiseerbaar zijn binnen een budget van €5.000 (exclusief BTW). Afhankelijk van de inzending kan dit bijgesteld worden. Indienen kan vanaf 16 november tot 1 februari 2021. Voor de winnaar(s) van deze open oproep is een budget van €2.500 beschikbaar om het idee verder uit te werken en te presenteren op de Rotteconferentie in juni 2021.

Het idee kan zowel als fysieke verschijning als in programmering uitgewerkt worden. Tijdelijk of permanent. In het geval van een fysieke verschijning of langdurige programmering moet nadrukkelijk worden nagedacht over de duurzaamheid, materialisering, productieproces en circulariteit. Daarnaast dient nagedacht te worden over de relatie tussen het idee en de flora en fauna in het gebied.

Het idee moet een diverse groep bewoners, bezoekers en waar mogelijk toeristen aanspreken. Van de bovenloop van de Rotte tot Hillegersberg en de stadswijken in Rotterdam.

De inzendtermijn voor de Open Oproep Poort van Noord is gesloten.

Voorwaarden

  • Beschrijf jouw idee in max. 200 woorden en een motivatie van max. 400 woorden. Ga hierbij in op de kernwaarden ‘inclusief en verbindend’, ‘landschap en duurzaamheid’ en ‘identiteit’.
  • Wanneer je het idee visualiseert wordt nadrukkelijk gedoeld op het verbeelden van een idee of visie middels een sfeerimpressie en/ of collage van referentie beeld(en) en niet op volledig uitgewerkte renders of artist impressions die een grote inspanning vergen.
  • Geef een toelichting op de realiseerbaarheid van het voorstel binnen een budget van € 5.000. Uitgebreide begrotingen of berekeningen zijn nadrukkelijk niet vereist. Eerder een globale indicatie van de te gebruiken materialen, productiewijzen en/ of uren.
  • Beschrijf zo exact mogelijk de plek waar de inzending zich zal bevinden of zal plaatsvinden.

Voordat je deelneemt aan de open oproep Poort van Noord, raden we je aan onderstaande achtergrondinformatie inclusief wedstrijdreglement door te lezen.

Download PDF

Als de inzending niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Beoordeling

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

  • Agendering
  • Activering
  • Bijdrage aan programmering
  • Bijdrage aan identiteit
  • Kernwaarden ‘inclusief & verbindend’, ’landschap & duurzaamheid’ en ‘identiteit’
  • Realiseerbaarheid

De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

Stichting Plezierrivier de Rotte en AIR hebben de intentie om tenminste één uitwerking, of mogelijk meerdere of een combinatie, uit te laten voeren. De deelnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen om de uitwerking volgens het programma van eisen en de overige uitgangspunten die in dit reglement vermeld zijn, uit te laten voeren.

Stichting Plezierrivier de Rotte en AIR behouden zich het recht voor om af te zien van realisatie van het gehele project, indien uitvoering op deze basis, in redelijkheid niet van Stichting Plezierrivier de Rotte en AIR verlangd kan worden.

Uiterlijk 24 uur na inzending van je idee ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Alle indieners worden geïnformeerd over de uitslag van de open oproep; dit gebeurt eveneens per e-mail.

Het is deelnemers, juryleden, leden van de adviescommissie en andere partijen die bij de open oproep betrokken zijn niet toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de open oproep, voordat de uitschrijver dit gedaan heeft.

De uitschrijver zal (een deel van) de inzendingen en de resultaten van de open oproep bundelen en digitaal publiceren via derotte.nl

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van het prijsvraagreglement Poort van Noord.

Tijdlijn

16 nov 2020 – Startdatum inzenden open oproep Poort van Noord
23 nov 2020 – Uiterste datum inzenden inhoudelijke vragen
01 feb 2021 – Einddatum inzenden open oproep Poort van Noord
05 feb 2021 – Bekendmaking uitslag en start tweede ronde
04 jun 2021 – Presentatie winnaar(s) op Rotteconferentie

Inspiratie

Doe mee

Tot en met 23 november 2020 is het mogelijk inhoudelijke vragen te stellen via poortvannoord@derotte.nl. Veelgestelde vragen en antwoorden worden op 4 december a.s. gepubliceerd op deze website.

De inzendtermijn voor de Open Oproep Poort van Noord is gesloten.