Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Als partner en programmapartner wil Stadsontwikkeling Rotterdam stevig positioneren als stedenbouwkundig laboratorium en ‘stadmakersstad’. Stadsontwikkeling presenteert op 10 november onder meer de eerste conceptversie voor de Rotterdamse Omgevingsvisie en ziet het Stadmakerscongres als ideaal moment voor de start van het publieke gesprek hierover. Daarmee voortbordurend op de Kaart van de Stad die in 2015 op het Stadmakerscongres werd geïntroduceerd. Via programma’s als ‘Stad in Balans’, ‘Slow City’, ‘Compact Rotterdam’, ‘Places for People’ en met diverse debatten over mobiliteit en gebiedsontwikkeling geeft Stadsontwikkeling invulling aan de kernwaarde van het Stadmakerscongres: iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijke Ontwerp uit. Hierin worden ontwerpers uit verschillende disciplines betrokken bij het verkennen van grote maatschappelijke opgaven en vaak leidt het tot verrassende inzichten en vernieuwende toekomstscenario’s. De onderwerpen die tijdens het Stadmakerscongres worden behandeld, sluiten naadloos aan op onze stadlabs. Ze passen uitstekend bij onze programmalijnen ‘Stedelijke Transformatie’ en ‘Innovatieve Vormen van opdrachtgeverschap’. Door de activiteiten te laten aansluiten op het platform van het Stadmakerscongres wil Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie meer aandacht genereren voor de resultaten van hun programma’s. 

Veldacademie

Veldacademie verbindt ruimtelijk en sociale vraagstukken uit de stad aan onderwijs. Studenten van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen werken samen aan praktijkopgaven. Op het Stadmakerscongres organiseert de Veldacademie ter plekke twee onderwijsstudio’s waar geleerd, gediscussieerd, onderwezen en gewerkt zal worden.

Concrete Blossom

Concrete is een platform voor en door dwarse denkers, beeldenstormers en bruggenbouwers die streven naar een inclusieve samenleving. Een echte ‘social change accelerator’. Concrete Blossom creërt on- en offline content en momenten van ontmoeting waarin stedelijkheid wordt gevierd en onderzocht. Zij zijn de belichaming van een stad in transitie en hacken systemen en processen om ruimte te maken voor andersheid en inclusie.

RUIMTEVOLK

Ruimtevolk is een kennisorganisatie voor de nieuwe ruimtelijke praktijk. De organisatie werkt samen met steden en regio’s bij het ontwikkelen van inzicht en nieuwe ruimte oplossingen voor maatschappelijke opgaven van de eenentwintigste eeuw. Dit gebeurt met expertise en creativiteit op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkelingen en door het samenbrengen van organisaties en mensen met kennis en ambitie rondom strategische opgaven.

X